Disclaimer

ALGEMEEN -
Uw toegang tot de site www.passiveforarchitects.be en het gebruik ervan is onderworpen aan de onderstaande toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de site betekent dat de bezoeker van deze site zich zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met deze voorwaarden, dewelke ook van toepassing zullen zijn op elk initiatief van Passive for Architects.
Passive for Architects biedt geen garantie betreffende de veiligheid van de website, kan noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van het aanwenden van informatie verstrekt door Passive for Architects of één van zijn partners.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en/of simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Passive for Architects geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

PRIVACY -
De persoonsgegevens die u aan Passive for Architects verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Passive for Architects. Deze gegevens worden door Passive for Architects verwerkt in het kader van de administratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gerichte informatiecampagnes in verband met de relevante producten en diensten. U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN -
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens, de presentatie, de inhoud, de namen, de logo's weergegeven op www.passiveforarchitects.be beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Passive for Architects en haar partners/informatieleveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Passive for Architects (zijn informatie, publicaties of gegevens)  is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, Passive for Architects of zijn rechthebbenden. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen (='cachen') van de informatie van de browser.

AANSPRAKELIJKHEID -
Ofschoon aan de inhoud van de website de grootste zorg is betracht, wijst Passive for Architects alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Passive for Architects en haar partners/informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, eventuele onderbrekingen of storingen van welke aard ook, controle, onderhoud, technisch probleem, overbelasting, etc. Passive for Architects kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Passive for Architects. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN -
Passive for Architects is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan het informatieplatform verbonden zijn. De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en puur informatief aangeboden. Passive for Architects voert geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De gebruiker dient de nodige voorzorgen te nemen teneinde er voor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door hem worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

ADVIEZEN VIA DE WEBSITE -
Indien er via deze website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Passive for Architects hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

JUISTHEID VAN GEGEVENS -
De aangeboden informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Passive for Architects geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit platform werd geraadpleegd of welke via het netwerk Passive for Architects werd uitgewisseld. Passive for Architects zal al het redelijke in het werk stellen om de fouten die haar worden gemeld te corrigeren. Passive for Architects en haar partners/informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie noch het actueel karakter van deze informatie. Passive for Architects kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van fouten of vergissingen in de informatie die door haar of door derden aan de gebruiker wordt aangeboden op de website www.passiveforarchitects.be. Passive for Architects is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Behoudens in geval van opzet kan Passive for Architects niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen of onvolledige informatie noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van kansen of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, verzamelen, weergeven, redigeren, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst. Zelfs indien Passive for Architects gewaarschuwd werd voor zulke mogelijke schade. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Passive for Architects elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten aan www.passiveforarchitects.be website. De gebruiker erkent dat Passive for Architects het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering. Het komt bovendien aan de gebruiker toe de nodige voorzorgen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door de gebruiker worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten, zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken. De gebruiker erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de voormelde informatie lacunes of onnauwkeurigheden kan bevatten (waaronder typfouten) of verwijzingen naar informatie die niet meer actueel is en kan daarvoor geenszins Passive for Architects in gebreke stellen. 

CONTACT -

Wenst u te reageren op ons disclaimer beleid, dan kan u Passive for Architects contacteren via e-mail : communications@passiveforarchitects.be

Passive for Architects (www.passiveforarchitects.be) is eigendom van Arduque bvba
De Pintelaan 367 . B-9000 Gent . T +32 473 36 18 34